Szanowni Państwo, W związku z rozpoczęciem stosowania z dniem 25 maja 2018 r. Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119, s. 1) – dalej zwane: „RODO”, zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 RODO uprzejmie informujemy, iż od dnia 25 maja 2018 r. aktualne są poniższe informacje i zasady związane z przetwarzaniem przez Spółdzielnię Mieszkaniową „Kurdwanów Nowy” w Krakowie (dalej zwaną „Spółdzielnią”) Państwa danych osobowych. Administratorem Państwa danych osobowych, zgodnie z art. 4 pkt. 7 RODO jest Spółdzielnia Mieszkaniowa „Kurdwanów Nowy” w Krakowie, adres: ul. Wincentego Witosa 39, 30-611 Kraków, nr KRS 0000040914, NIP 6750005849, tel.: 12 654 40 05, e-mail: sekretariat@kurdwanownowy.pl. W SM „Kurdwanów Nowy” powołany został Inspektor ochrony danych, zwany dalej IOD. Z Inspektorem ochrony danych można skontaktować się pisemnie, za pomocą poczty tradycyjnej na adres: ul. Wincentego Witosa 39, 30-611 Kraków lub za pośrednictwem adresu e-mail: iod@kurdwanownowy.pl albo telefonicznie, w godzinach pracy Spółdzielni, pod numerem 12 654 40 05. Państwa dane osobowe przetwarzane są w celach realizacji obowiązków prawnych i celów statutowych SM „Kurdwanów Nowy”, w tym zadań nałożonych na Spółdzielnię w ustawie z dnia 15 grudnia 2000 r. o spółdzielniach mieszkaniowych (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 1222 ze zm.), w szczególności dotyczących zarządzania nieruchomościami wspólnymi oraz stanowiącymi mienie Spółdzielni, a także do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora lub stronę trzecią. Państwa dane mogą być również przetwarzane na podstawie dobrowolnej zgody na przetwarzanie udostępnionych przez Państwa danych osobowych. Dane osobowe przetwarzane są na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a), art. 6 ust. 1 lit. b), art. 6 ust. 1 lit. c) oraz art. 6 ust. 1 lit. f) oraz art. 9 ust. 2 lit. a) RODO. Do prawnie uzasadnionych celów realizowanych przez Spółdzielnię lub stronę trzecią należą m.in.: obsługa i realizacja umów z podmiotami trzecimi; ubezpieczenie; ustalenie, dochodzenie i obrona roszczeń; zapobieganie oszustwom; prowadzenie statystyk i analiz; zapewnienie bezpieczeństwa na terenach zarządzanych przez SM „Kurdwanów Nowy”; ochrona mienia; zapewnienie tajemnicy danych/informacji przetwarzanych przez Spółdzielnię; stosowanie wewnętrznych procedur nadzoru zgodności z prawem, audytu i doradztwa. Spółdzielnia może powierzyć przetwarzanie danych osobowych swoim zaufanym kontrahentom, to jest podmiotom świadczącym na rzecz SM „Kurdwanów Nowy” w szczególności usługi remontowo-budowlane; bieżącego usuwania awarii i serwisu; usługi zewnętrznego dostawcy sytemu informatycznego i analityczne. Administrator ponadto może udostępniać dane osobowe, zakresie w jakim jest to niezbędne do prowadzenia działalności gospodarczej przez Spółdzielnię, swoim doradcom, w szczególności: kancelariom prawnym. Administrator będzie również udostępniać dane osobowe podmiotom uprawnionym do ich uzyskania na podstawie obowiązujących przepisów prawa, takim jak urzędy skarbowe, banki, sądy lub policja, o ile spełnione zostaną przesłanki do takiego udostępnienia. Państwa dane osobowe nie będą przekazane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej. Państwa dane osobowe będą przechowywane przez czas wypełniania obowiązków prawnych ciążących na Spółdzielni. Dane osobowe przetwarzane będą również przez czas trwania prawnie uzasadnionego interesu realizowanego przez Administratora lub stronę trzecią, a w przypadku ustalenia, dochodzenia i obrony przed roszczeniami przez okres wynikający z biegu ogólnych terminów przedawnienia roszczeń, chyba że obowiązujące przepisy prawa wymagają ich dłuższego przechowywania. Przysługują Państwu następujące prawa: 1) prawo dostępu do treści danych, na podstawie art. 15 RODO; 2) prawo do sprostowania danych, na podstawie art. 16 RODO; 3) prawo do usunięcia danych („bycia zapomnianym”), na podstawie art. 17 RODO; 4) prawo do ograniczenia przetwarzania danych, na podstawie art. 18 RODO; 5) prawo do przenoszenia danych, na podstawie art. 20 RODO; 6) prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, na podstawie art. 21 RODO. W odniesieniu do danych przetwarzanych na podstawie udzielonej zgody (art. 6 ust. 1 lit. a) RODO), przysługuje Państwu prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie, jednak bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Jeżeli uznają Państwo, że przetwarzanie danych osobowych odbywa się z naruszeniem przepisów RODO, przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym obecnie jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Podanie przez Państwa danych osobowych jest co do zasady wymogiem ustawowym, wynikającym przede wszystkim z ustawy Prawo spółdzielcze i ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych. Podanie danych osobowych na podstawie zgody jest natomiast dobrowolne, jednak brak podania tych danych będzie skutkował niemożnością wykonania pewnych czynności lub usług przez Spółdzielnię. SM „Kurdwanów Nowy” nie planuje przetwarzania danych z wykorzystaniem zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym przez profilowanie, jak również nie planuje przetwarzać dalej danych osobowych w innym celach niż wskazane powyżej. W związku z bardziej rygorystycznymi przepisami dotyczącymi przetwarzania danych osobowych zmianie ulegną w Spółdzielni zasady telefonicznej obsługi mieszkańców. Uzyskanie wszelkich informacji w zakresie danych chronionych (np. wysokość opłat, wynik rozliczenia, stan salda itp.) będzie możliwe jedynie po wcześniejszym udzieleniu przez rozmówcę odpowiedzi na pytania kontrolne pracownika Spółdzielni (np. podanie imion rodziców, daty urodzenia), a docelowo odbywać się będzie z wykorzystaniem ustalonego indywidualnego hasła (pseudonimizacja). Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej "Kurdwanów Nowy" w Krakowie Pismo z informacją dla mieszkańców o wprowadzeniu dodatkowego hasła do identyfikacji.

RODO

Zyczenia

zyczenia

This will close in 20 seconds