Walne Zgromadzenie 2017 r.
2017-05-08

 


Zarząd Spółdzielni uprzejmie informuje, że Walne Zgromadzenie naszej Spółdzielni odbędzie się w dwóch częściach w nw. terminach:

 

Część I Walnego Zgromadzenia – 30.05. 2017 r.


Część II Walnego Zgromadzenia – 01.06.2017 r.


Informujemy, że każdy członek Spółdzielni ma prawo zapoznać się z:

a) Sprawozdaniem finansowym Spółdzielni za rok 2016 wraz z opinią Biegłego Rewidenta,

b) Sprawozdaniem Zarządu z działalności SM „Kurdwanów Nowy” za 2016 rok,

c) Sprawozdaniem Rady Nadzorczej Spółdzielni za okres od 10.06.2016r. do 29.05.2017r.,

d) Harmonogramem realizacji wniosków polustracyjnych z przeprowadzonej lustracji pełnej Spółdzielni za lata 2013 – 2015

   oraz projektami uchwał, które będą przedmiotem obrad.

 

        Wymienione wyżej dokumenty zostaną wyłożone do wglądu w siedzibie Zarządu Spółdzielni przy ul. W. Witosa 39 (Sekretariat) od dnia 16.05.2017 r. (wtorek) w godzinach pracy Spółdzielni, jak również na stronie internetowej Spółdzielni www.kurdwanownowy.pl

 

Jednocześnie przypominamy, że:

1/   zgłoszenie kandydata na Delegata Spółdzielni, na IX Zjazd Delegatów Małopolskiego Związku Rewizyjnego Spółdzielni Mieszkaniowych może zostać dokonane jedynie na zasadach określonych w INSTRUKCJI, która znajduje się na stronie internetowej Spółdzielni www.kurdwanownowy.pl i w biurze Spółdzielni - pokój nr 4,

2/  uczestniczenie w Walnym Zgromadzeniu jest prawem każdego Członka Spółdzielni, jednakże nie jest obowiązkowe. Prosimy o przybycie z dowodem osobistym.

 

W celu odczytania informacji o danej Części Walnego Zgromadzenia, która zawiera porządek obrad oraz zaliczenie budynków do poszczególnych części, instrukcji oraz ww. Sprawozdań i harmonogramu należy kliknąć myszką na podane powyżej linki.

© 2007 Spółdzielnia Mieszkaniowa
Kurdwanów Nowy

Created by ARTplus