ogłoszenie o przetargu
2017-11-15

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „Kurdwanów Nowy” w Krakowie 

z siedzibą przy ul. W. Witosa 39

ogłasza

 przetarg pisemny (ofertowy)

 w celu wyłonienia nabywcy prawa odrębnej własności do lokali mieszkalnych:

1/  przy ul. Witosa 19/12   o pow.  37,20m2 (duży pokój z jasną kuchnią)  - parter,

      cena wywoławcza  4.524,00zł/m2,

      wadium dla lokalu wynosi  10.000,00zł

 

2/  przy ul. Wysłouchów  36/1 o pow. 71,53m2  (3 pokoje, kuchnia, 2 przedpokoje)  – parter,

    cena wywoławcza   3.793,00zł/m2,

    wadium dla lokalu wynosi 10.000,00zł.

 

Warunki  przetargu :


●  oferty należy składać w kopercie z dopiskiem „przetarg na mieszkanie przy ul. …” w siedzibie Spółdzielni przy ul. W. Witosa 39 w Krakowie (pokój nr 10) do dnia 20.11.2017 r. 

·       wadium 10.000,00 zł – należy wpłacić do dnia 20.11.2017 r. na rachunek Spółdzielni PKO BP 24 1020 2906 0000 1602 0013 9337 (za datę wpłaty przyjmuje się datę wpływu środków na rachunek Spółdzielni),

 

Oferta winna zawierać :

·       imię, nazwisko, PESEL i adres zamieszkania oferenta lub nazwę firmy wraz z siedzibą, KRS  i nr telefonu,

·       oferowaną cenę za 1m2,

·       proponowany termin zapłaty – nie dłuższy niż 30 dni,

 

 Oglądanie mieszkania w terminie uzgodnionym w Spółdzielni - pok.7

 

Spółdzielnia zastrzega sobie prawo przeprowadzenia dodatkowych negocjacji oraz unieważnienia przetargu bez podania przyczyny.

 

Otwarcie ofert nastąpi się w dniu 21.11.2017 r. (wtorek) w siedzibie Spółdzielni.

 

O wyborze Spółdzielnia powiadomi oferenta telefonicznie.

 

Dodatkowe informacje można uzyskać w Dziale Członkowsko – Organizacyjnym   (pokój nr 4) lub telefonicznie pod numerem: 12 654 40 05; 12 654 40 65  wew. 214

w godzinach pracy Spółdzielni.