Walne Zgromadzenie 2018 r.
2018-05-09

 


Zarząd Spółdzielni uprzejmie informuje, że Walne Zgromadzenie naszej Spółdzielni odbędzie się w dwóch częściach w nw. terminach:

 

Część I Walnego Zgromadzenia – 05.06. 2018 r.


Część II Walnego Zgromadzenia – 07.06.2018 r.


 

Informujemy, że każdy członek Spółdzielni ma prawo zapoznać się z:

1/ Sprawozdaniem finansowym Spółdzielni za rok 2017 wraz ze Sprawozdaniem Niezależnego Biegłego Rewidenta z badania rocznego Sprawozdania finansowego,

 

2/ Sprawozdaniem z działalności SM „Kurdwanów Nowy” za rok 2017 ,


3/ Sprawozdaniem Rady Nadzorczej Spółdzielni za rok 2017,


4/ projektem zmiany Statutu

   oraz  projektami uchwał, które będą przedmiotem obrad.

 

        Wymienione wyżej dokumenty zostaną wyłożone do wglądu w siedzibie Zarządu Spółdzielni przy ul. W. Witosa 39 (Sekretariat) od dnia 22.05.2018 r. (wtorek) w godzinach pracy Spółdzielni, a poz. 1), 2), 3), 4) również na stronie internetowej Spółdzielni www.kurdwanownowy.pl

 

Jednocześnie przypominamy, że:

1/       zgłoszenie kandydata na członka Rady Nadzorczej Spółdzielni może zostać dokonane jedynie na zasadach określonych w INSTRUKCJI, która udostępniona jest na stronie internetowej Spółdzielni www.kurdwanownowy.pl oraz w siedzibie Zarządu Spółdzielni, w pokoju nr 4.

2/       uczestniczenie w Walnym Zgromadzeniu jest prawem każdego Członka Spółdzielni. Prosimy o przybycie z dowodem osobistym lub innym dokumentem potwierdzającym tożsamość.

 

W celu odczytania informacji o danej Części Walnego Zgromadzenia, która zawiera porządek obrad oraz zaliczenie budynków do poszczególnych części, instrukcji, Sprawozdań oraz projektu zmiany Statut należy kliknąć myszką na podane powyżej linki.