Przetarg nieograniczony
2018-01-15
Spółdzielnia Mieszkaniowa
„KURDWANÓW NOWY”
w Krakowie

30-612 Kraków, ul. Wincentego Witosa 39
tel. 12 654 40 05, fax 12 654-44-35
e-mail: sekretariat@kurdwanownowy.pl

ogłasza przetarg nieograniczony na realizację robót budowlanych:

„Wykonanie remontu posadzek oraz balustrad w klatkach schodowych budynków mieszkalnych V kondygnacyjnych w zasobach Spółdzielni Mieszkaniowej „Kurdwanów Nowy” w Krakowie”

Zamówienie realizowane będzie za środki własne Zamawiającego, dlatego nie podlega przepisom ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (j.t. Dz.U. z 2017 r. poz. 1579 ze zm.).
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia udostępniana będzie w siedzibie Zamawiającego przy ul. W. Witosa 39 w Krakowie pokój nr 8 (I piętro).
Pisemne oferty należy składać w sekretariacie Spółdzielni Mieszkaniowej „Kurdwanów Nowy” w Krakowie przy ul. Wincentego Witosa 39 (I piętro) pok. nr 10 nie później niż do dnia 02.02.2018 r. do godz. 15.00. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.
Warunkiem dopuszczenia Oferenta do udziału w przetargu jest wniesienie wadium w pieniądzu w wysokości 50.000 zł /pięćdziesiąt tysięcy złotych/ w takim terminie, by w dniu otwarcia ofert wadium znajdowało się na rachunku depozytowym Spółdzielni.
Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych ani ofert wariantowych. W ramach przetargu każdy z oferentów może złożyć tylko jedną ofertę.
Zamawiający zastrzega sobie prawo zamknięcia postępowania przetargowego bez dokonywania wyboru oferty albo jego unieważnienia bez podania przyczyn.


© 2007 Spółdzielnia Mieszkaniowa
Kurdwanów Nowy

Created by ARTplus