Komunikat wycinka drzew
2017-03-06
KOMUNIKAT
W związku z ponawianymi interwencjami Członków Spółdzielni (zgłaszanymi
w formie pisemnej, elektronicznej i telefonicznie), nawołującymi do
niezwłocznego przystąpienia przez służby techniczne Spółdzielni do wycinki
drzew i krzewów, zdaniem tych osób stanowiącymi nadmierne zagęszczenie
zieleni, obumarłych lub uciążliwych dla mieszkańców budynków (gałęzie
sięgające na balkony), Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „Kurdwanów Nowy”
uprzejmie wyjaśnia, że zgodnie z postanowieniem art. 83f ust. 1 pkt 3a ustawy
z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 2134 ze
zm.) przepisów art. 83 ust. 1 tej ustawy (stanowiącego, że usuniecie drzewa lub
krzewu z terenu nieruchomości może nastąpić po uzyskaniu zezwolenia) nie
stosuje się m.in. do „drzew lub krzewów, które rosną na nieruchomościach
stanowiących własność osób fizycznych i są usuwane na cele niezwiązane
z prowadzeniem działalności gospodarczej”.
Na terenie pozostającym w zarządzie SM „Kurdwanów Nowy” wszystkie
drzewa i krzewy rosną na nieruchomościach stanowiących współwłasność
Spółdzielni i właścicieli wyodrębnionych lokali albo na nieruchomościach
pozostających w użytkowaniu wieczystym Spółdzielni. Żadna z tych nieruchomości
nie stanowi zatem własności osób fizycznych (potoczne określenie:
„własność prywatna”), a tym samym do drzew i krzewów rosnących na terenie
osiedla nie stosuje się zwolnienia z obowiązku uzyskiwania zezwolenia na
wycięcie drzewa lub krzewu. Wszystkie zgłaszane przypadki roślinności, która
zdaniem Członków Spółdzielni winna zostać usunięta, zostaną zbadane przez
pracowników Działu Techniczno-Eksploatacyjnego. Jednakże ich wycięcie
będzie mogło nastąpić jedynie po uzyskaniu zezwolenia w trybie określonym
w art. 83 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody.
Zarząd
Spółdzielni Mieszkaniowej
„Kurdwanów Nowy”
© 2007 Spółdzielnia Mieszkaniowa
Kurdwanów Nowy

Created by ARTplus