Walne Zgromadzenie 2019 r.
2019-05-13

 


Zarząd Spółdzielni uprzejmie informuje, że Walne Zgromadzenie naszej Spółdzielni odbędzie się w dwóch częściach w nw. terminach:

 

Część I Walnego Zgromadzenia – 06.06. 2019 r.


Część II Walnego Zgromadzenia – 04.06.2019 r.


Informujemy, że każdy członek Spółdzielni ma prawo zapoznać się z:

1/  Sprawozdaniem finansowym Spółdzielni za rok 2018 wraz z Opinią Niezależnego  Biegłego Rewidenta z badania rocznego Sprawozdania finansowego,


2/  Informacją o działalności SM „Kurdwanów Nowy” za rok 2018,


3/ Sprawozdaniem Rady Nadzorczej Spółdzielni za rok 2018,

oraz  projektami uchwał, w sprawach, które będą przedmiotem obrad.

 

        Wymienione wyżej dokumenty zostaną wyłożone do wglądu w siedzibie Zarządu Spółdzielni przy ul. W. Witosa 39 (Sekretariat) od dnia 13.05.2019 r. (poniedziałek) w godzinach pracy Spółdzielni, a poz. 1), 2), 3) również na stronie internetowej Spółdzielni www.kurdwanownowy.pl

 Informujemy, że uczestniczenie w Walnym Zgromadzeniu jest prawem każdego Członka Spółdzielni. Prosimy o przybycie z dokumentem potwierdzającym tożsamość.

      

W celu odczytania informacji o danej Części Walnego Zgromadzenia, która zawiera porządek obrad oraz zaliczenie budynków do poszczególnych części oraz Sprawozdań należy kliknąć myszką na podane powyżej linki.

© 2007 Spółdzielnia Mieszkaniowa
Kurdwanów Nowy

Created by ARTplus